هفتمین سمینار هندسه و توپولوژی

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 9و 10 بهمن ماه 1392